ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      TT-02

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 <Tải file Word>

     

Ảnh 4x6

 SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

 

                      

          I. PHẦN BẢN THÂN NGƯỜI ĐI HỌC

          - Họ và tên:                                                        Sinh ngày:          /          /

          - Nơi sinh:

          - Hộ khẩu thường trú:

          - Chỗ ở hiện tại:

          - Dân tộc:

          - Trình độ văn hoá:

          - Trình độ ngoại ngữ:

          - Khen thưởng:

          - Kỷ luật:

          - Ngày vào Đoàn:

          - Ngày vào Đảng:                                       Ngày chính thức:

          - Tóm tắt quá trình công tác, lao động, học tập của bản thân: (Ghi rõ thời gian, nơi học tập, làm việc, chức vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - Khi cần báo tin cho ai, ở đâu:

         

          II- PHẦN LÝ LỊCH GIA ĐÌNH:

 

          1. Họ tên Cha:                                                 Năm sinh:

          - Quốc tịch:                                                       Dân tộc:

          - Hộ khẩu thường trú:

 

 


 

          - Hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội: Ghi rõ làm gì, ở đâu từ trước 1975 đến nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Họ và tên Mẹ:                                              Năm sinh:

          - Quốc tịch:                                                          Dân tộc:

          - Hộ khẩu thường trú:

          - Hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội: (Ghi rõ làm gì, ở đâu).

 

 

 

 

 

 

 

          3. Vợ hoặc chồng:

          - Họ và tên:                                                          Năm sinh:

          - Quốc tịch:                                                          Dân tộc:

          - Hộ khẩu thường trú:

          - Hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội: (Ghi rõ làm gì, ở đâu)

 

 

 

 

 

          4. Họ tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột:

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo pháp luật hiện hành.

                                                                                             

                                                          Làm tại                    , ngày         tháng         năm 201....

                                                         (Người khai ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài