ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

                                                         NT-05

 <Tải file Word>

     

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP KỲ (I/II) ………...

NĂM HỌC 201…../ 201…..

(Dành cho Nghiên cứu sinh diện Tự túc)

 

I-  Lý lịch:

1.     Họ và tên:                                                           NCS năm thứ: ……..

2.     Thời hạn học tập (theo Hợp đồng):

3.     Giới tính:

4.     Ngày tháng năm sinh:

5.     Số hộ chiếu:                               cấp ngày:      /    /           tại: …………

6.     Điện thoại/Email liên hệ:

7.     Số Quyết định của Phòng CTLHS, ĐSQVN tại LB Nga số/ngày:

     ……………………………………………………………………

 

8.     Mã số và tên chuyên ngành (tiếng Việt/tiếng Nga):

 

9.     Đề tài luận án/nghiên cứu:

 

10.   Tên trường/học viện:

 

11.   Họ và tên giáo sư hướng dẫn (phiên âm chữ Latin):

 

 

II-  Kết quả học tập từ tháng …../201.…  tới tháng  …./201….

1.     Các môn học:

2.     Kết quả điểm thi:

3.     Công việc nghiên cứu:

4.     Tham dự hội thảo:

5.     Các công trình nghiên cứu:

6.     Các hoạt động khác:

                                                                      .………., ngày        tháng      năm 201….

Xác nhận của Đại diện đơn vị LHS                             Người làm báo cáo

        (ký và ghi rõ họ tên)                                     (ký và ghi rõ họ tên)


 

 

 

 

РАПОРТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕНИЯ

ЗА (I-ое или II-ое) ПОЛУГОДИЕ 201…. /201….  УЧЕБНОГО ГОДА

(для аспирантов)

I. Анкетные данные:

1.     Фамилия и имя:                                                     Год обучения: IIIIIIIV

2.     Пол:

3.     Дата рождения:   ……./…../……….

4.     Номер паспорта:                         

     Дата, место выдачи: …../…./…… , г. ………

5.     Телефон/e-mail для контакта:

6.     Форма подготовки и срок:

7.     Номер Приказа от Министерства образования Вьетнам:

8.     Номер и наименование специальности:

9.     Тема диссертации:

10.                         ФИО научного руководителя:

II. Результаты обучения в период с……. до…….201…. года

          (выбирать и исполнять соответствующие информации)

1.     Посещения занятий: 

 

 

                         

2.     Результаты экз. сессии:

 

 

 

3.     Работа над диссертацией:

 

 

 

4.     Участие в конференциях:

 

 

 

5.     Опубликованные работы:

 

 

 

6.     Другие:

 

 

Аспирант, Стажер                                         Научный руководитель

            (Подпись, ФИО)                                                  (Подпись, ФИО)

 

 

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài