ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             V-03

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

<Tải file word>
 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ LẠI VÉ MÁY BAY

                                         

                                          Kính gửi:   - Bộ Giáo dục và Đào tạo

                                                     - Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

1.  Tôi tên là:

2.  Sinh ngày:

3.  Hộ chiếu số:                            Cấp ngày:                      Tại:                     Ngày hết hạn:

4.  Số điện thoại liên hệ:                                        Địa chỉ Email:

5.  Quyết định cử đi học số/ngày:

6.  Thời gian khóa học theo Quyết định: từ tháng/năm  …./.…     đến …./.…

7.  Hiện đang là (NCS, TTS, ThS, SV):                   Năm thứ:                                     

8.  Diện học bổng (HĐ, 322, XLN):

9.  Trường:                                                                   Ngành học:

10.   Tôi viết đơn này xin đăng ký lại vé máy bay về nước:

- Ngày đã đăng ký: ............../......./201….. ;          Nơi đến (Hà Nội/Tp.HCM): .......................

- Ngày đăng ký mới : ………./……./201….

- Vì lý do :

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Tôi đã nhận sinh hoạt phí đến ngày:

12.  Bảo hiểm y tế của tôi đã được mua đến ngày:

 

Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Phòng CT LHS  xem xét và giải quyết.

      Tôi xin trân trọng cảm ơn.

............., ngày       tháng      năm 201…

        Xác nhận của Đơn vị trưởng                                                        Người viết đơn

                  (ký và ghi rõ họ tên)                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

   

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài