ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com


 

                                                                                                                            <Tải file Word>

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO THÔNG TIN TRƯỚC KHI VỀ NƯỚC

 

 

Kính gửi:   Phòng Công tác Lưu học sinh,

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

 

Tôi tên là:                                                        Nam/nữ:

Sinh ngày:           /      /                                    E-mail:

Quê quán:

Đơn vị cử đi học:

Bậc đào tạo (SV, ThS, NCS):                    Diện học bổng (HĐ, 322, XLN):

Quyết định số/ngày:

Ngành học:

Thời gian học: từ         /      /                       đến         /     /

Nơi học:

Thời gian gia hạn:

Quyết định gia hạn số/ngày:

Đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày:

Tại Hội đồng:

Bằng tốt nghiệp số:                                          Loại (Giỏi):

Đã có giấy xác nhận của trường số/ngày (nếu chưa có bằng TN):

Tôi đã nhận vé về nước, chuyến bay ngày:

Trong quá trình học tại Trường, tôi đã tham gia:

- Công tác của đơn vị (tham gia Ban đại diện đơn vị/năm):  

- Công tác đoàn thể (tham gia Ban chấp hành/năm):  

- Chấp hành nội quy, pháp luật của nước sở tại:

- Chấp hành các quy định của Đại sứ quán và pháp luật Việt Nam:

Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

......................, ngày          tháng        năm 201....

                                                               Người viết báo cáo

                                                                        (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài