ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

                                                 BÁO CÁO SỐ 1                                     S-01 

(Dành cho Sinh viên diện Học bổng Nhà nước)

                                                                                                                               <Tải file Word>

            Ảnh               

          (4 x 6)                        Kính gửi:      - Bộ Giáo dục và Đào tạo

                - Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

 

 

1. Họ và tên:                                                            Nam/nữ:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Dân tộc:                                  Tôn giáo:

4. Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam:

 

5. Điện thoại liên hệ tại Việt Nam:

6. Cơ quan cử đi học:

 

7. Số Quyết định/ngày ký:

8. Diện học bổng (HĐ/322/XLN):

9. Trình độ được cử đi học (SV, ThS, NCS):

10.   Ngành học (ghi tên bằng tiếng Việt/tiếng Nga và Mã ngành):

 

11.   Tên trường đến học (tiếng Việt/tiếng Nga):

 

12.   Ngày đến Trường nhập học:

13.   Ngày bắt đầu khóa học:

14.   Thời gian khóa học (theo thông báo của Trường):

15.   Đang học (ngoại ngữ hay khóa học chính thức):

16.   Chuyên ngành học thực tế tại nước ngoài (tiếng Việt/tiếng Nga):

 

17.   Địa chỉ Trường đến học:

 

18.   Địa chỉ nơi ở tại nước ngoài:


 

19.   E-mail đang sử dụng:

20.   Điện thoại liên hệ ở nước ngoài:

21.   Đề nghị về học phí, sinh hoạt phí:

 Đã được nhận sinh hoạt phí tạm ứng đến tháng nào:

a.       Số tài khoản cá nhân đã đăng ký (ghi rõ tên người hưởng, tên và địa chỉ Ngân hàng. Chú ý cần hết sức cẩn thận, không sai để tránh thất lạc tiền gửi):

 

Tên ngân hàng:

Địa chỉ ngân hàng:

Mã số ngân hàng (như Swift, Code hoặc ABA/Routing):

Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có):

Tên người hưởng:

Địa chỉ người hưởng:

Số tài khoản:

 

Số Iban (nếu có):

                   b.      Học phí đã chuyển đến trường chưa? Nếu chưa chuyển, đề nghị cho biết tài  khoản   
                         của Trường (cần hết sức cẩn thận, không sai để tránh thất lạc tiền gửi): 

 

                                                       ....................., ngày         tháng      năm 201.....

                                                                             Người báo cáo

                                                                                         (ký và ghi rõ họ tên)

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài