HỒ SƠ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

 <Tải file Word>

 

Bao gồm: 03 bộ hồ sơ (1 bộ nộp cho Pḥng CT LHS, 1 bộ nộp cho Cục Đào tạo
                      với nước ngoài, 1 bộ LHS giữ). Mỗi bộ gồm các giấy tờ sau:

  

1.     Báo cáo tốt nghiệp đại học (Mẫu S-04).

2.     Bản sao Bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm, phụ lục kèm theo bằng. Nếu chưa có bằng phải có Bảng điểm toàn khóa (Bảng điểm tạm thời) và Giấy xác nhận của Nhà trường khẳng định sinh viên đă kết thúc khóa học, đă tốt nghiệp nhưng đang trong thời gian chờ nhận bằng (xác nhận tạm thời để làm thủ tục tốt nghiệp).

3.     Các giấy tờ khác (Bằng khen, Giấy khen… nếu có).  

 

Lưu ư:

 

-         Tất cả các giấy tờ trong mục 2 phải có dấu hoặc xác nhận sao y bản chính của Nhà trường.

-         Trước ngày về nước ít nhất 03 ngày làm việc sinh viên phải nộp Hồ sơ báo cáo tốt nghiệp đến Pḥng CT LHS để kịp giải quyết các thủ tục tiếp theo.

-         Trong ṿng 01 tháng kể từ khi về nước, sinh viên phải đến làm thủ tục báo cáo tốt nghiệp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

S-04


1.    Họ và tên: ………………………………………..

2.    Ngày sinh: ……………………………………….

3.    Chỗ ở hiện nay của gia đ́nh: ……………………………………………………….……

     ………...…………………………………………………….…………………………...

4.    Cơ quan cử đi học:

5.    Số Quyết định/ngày kư:

6.    Diện học bổng (Hiệp định/322/XLN):

7.    Ngành học (ghi tên bằng tiếng Việt/tiếng Nga và Mă ngành):

8.    Tên trường đến học (tiếng Việt/tiếng Nga):

9.    Học dự bị đại học tại: .........................................  Năm học:

10.     Thời gian học đại học: từ ......./...../.........   đến: ......./...../.........

11.     Gia hạn (nếu có):  từ          /       / 200   đến         /        / 201

12.     Số Quyết định cho phép gia hạn/ngày tháng năm:

13.     Lưu ban năm (nếu có):

14.     Lư do lưu ban:

15.     Điểm bảo vệ luận văn/thi tốt nghiệp:

16.     Xếp loại tốt nghiệp:

17.     Số lần thi Olympic cấp trường: ................ ; thành phố: ........ ; Liên bang: .......

18.     Số giải đoạt được: Nhất: .......     ; Nh́: .......... ; Ba: ..........

19.     Tham gia NCKH (Số đề tài, đánh giá kết quả):

20.     Số bài báo được đăng trên tạp chí:

21.     Số báo cáo khoa học đă được công bố:

22.     Những môn đă học thêm:

23.     Công tác đă tham gia trong quá tŕnh học tập tại LB Nga:

24.     Khen thưởng:

25.     Kỷ luật:

26.     Nhà trường nhận xét, đánh giá về chuyên môn (nếu có):


 

27.     LHS tự đánh giá (về học tập, rèn luyện, chấp hành quy định của Đại sứ quán và cơ sở đào tạo, những nguyện vọng, kiến nghị nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

28.     Nhận xét, đánh giá của đơn vị lưu học sinh cơ sở:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ….…………., ngày          tháng         năm 201…..

                                                                                                          Đơn vị trưởng                                                    

                                                                                                    (Kư và ghi rơ họ tên)

 

 

 

 

 

 

29.     Giấy nhận xét, đánh giá của Pḥng Công tác Lưu học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga số …………………...  , ngày        /        /                 (Kèm theo)

 

                                                                              Matxcơva, ngày         tháng        năm 201…..

                                                                                                      Người làm báo cáo

                                                                                                    (Kư và ghi rơ họ tên)