ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM     CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TẠI LB NGA                                            Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

                                                                       =====================

          Số 515-QĐ/  SQ                                 

                                                               Matxcơva, ngày 24 tháng 6 năm 2003

 <Tải file Word>

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

 

v/v : Ban hành Quy chế hoạt động của Pḥng Công tác lưu học sinh

Đại sứ quánViệt Nam tại Liên bang Nga.

 

 

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

 

-    Căn cứ Pháp lệnh của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về Cơ quan đại diện Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

-         Căn cứ Quy chế quản lư công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài ban hành theo Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Căn cứ Quy chế về quản lư Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kư ngày 01 tháng 01 năm 2003;

-         Căn cứ t́nh h́nh, đặc điểm của địa bàn Liên bang Nga;

-   Theo đề nghị của Ông Trưởng pḥng Công tác lưu học sinh;

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Pḥng Công tác lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư ban hành.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng pḥng Công tác lưu học sinh và Trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                      ĐẠI SỨ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ( để thực hiện);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo(để b/c).

- Đảng uỷ nước( để phối hợp chỉ đạo thực hiện);                                                             Đă kư

- Lưu VP ĐSQ, P. LHS.                      

                                                                                                          Nguyễn Văn Ngạnh

                                                                                               

 

                                                                            


ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TẠI LB NGA                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ___________                                                =====================

 

                                                                         Matxcơva, ngày 24 tháng 6 năm 2003

 

 

QUY CHẾ

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PH̉NG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

 ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

(Ban hành theo Quyết định số 515-QĐ/SQ , ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga )

 

 

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

 

Quy chế này qui định tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Pḥng công tác lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (dưới đây gọi tắt là Pḥng Công tác lưu học sinh).

 

Điều 2: Tổ chức của Pḥng Công tác lưu học sinh

 

          1- Pḥng Công tác lưu học sinh là bộ phận chức năng của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, thay mặt Đại sứ quán trong quan hệ với Bộ Giáo dục Nga và các cơ sở giáo dục-đào tạo của Liên bang Nga. Pḥng Công tác lưu học sinh, ngoài việc thực hiện các quy định chung của Đại sứ quán, c̣n chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

          2- Trưởng pḥng Công tác lưu học sinh chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Liên bang Nga và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuyên môn của Pḥng.

 

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn của Pḥng Công tác lưu học sinh

 

Pḥng Công tác lưu học sinh có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 

1- Về công tác quản lư lưu học sinh

 

            a- Trực tiếp quản lư toàn bộ lưu học sinh, kể cả lưu học sinh tự túc, đang học tại các cơ sở đào tạo của Liên bang Nga theo Quy chế quản lư công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài, ban hành theo Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và quy định của nước sở tại;

            b- Kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề xuất với Bộ Giáo dục Nga về nơi gửi lưu học sinh, ngành nghề và tŕnh độ đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của nước ta;

             d- Phối hợp với Bộ Giáo dục và các cơ sở đào tạo của Nga làm các thủ tục tiếp nhận lưu học sinh diện được cấp học bổng nhà nước, đón tiếp các sinh viên thuộc diện này tại sân bay quốc tế Matxcơva và bàn giao cho các cơ sở đào tạo;

   đ- Được Đại sứ uỷ quyền kư quyết định thành lập các Ban đại diện lưu học sinh và trực tiếp chỉ đạo, quản lư hệ thống tổ chức các đơn vị lưu học sinh. Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra lưu học sinh thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại sứ quán và những nội dung liên quan của Bộ Giáo dục Nga đối với lưu học sinh. Trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, rèn luyện và các phong trào văn nghệ, thể thao trong lưu học sinh. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ quán khen thưởng các tập thể và cá nhân lưu học sinh đạt thành tích xuất sắc;

            e- Xây dựng, bảo quản và định kỳ bổ sung hồ sơ của lưu học sinh. Trực tiếp hoặc thông qua các Ban đại diện lưu học sinh và các cơ sở đào tạo nắm vững kết quả học tập, nghiên cứu của lưu học sinh, t́nh h́nh lưu học sinh ở các trường, thành phố, định kỳ báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ quán theo quy định;

            g- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục Liên bang Nga, các cơ sở đào tạo của Liên bang Nga và các bộ phận chức năng của Đại sứ quán giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh trong suốt quá tŕnh đào tạo. Bảo đảm những quyền, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của lưu học sinh;

            h- Đối với lưu học sinh được cấp học bổng, xem xét kiến nghị bằng văn bản với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay đổi tŕnh độ và mă ngành nghề đào tạo đă được phân công, về việc kéo dài thời hạn đào tạo, nếu có lư do chính đáng;

            i- Đánh giá nhận xét bằng văn bản về kết quả học tập và nghiên cứu của lưu học sinh, cấp giấy giới thiệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo và trả lại hồ sơ, khi lưu học sinh tốt nghiệp về nước;

            k- Lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho phép:

+ Làm chuyển tiếp sinh đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc;

                   + Bảo vệ luận án để lấy bằng tiến sỹ hoặc tiến sỹ khoa học đối với các thực tập sinh có đủ các điều kiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Giáo dục Liên bang Nga;

                   + lại học tiếp theo chế độ tự túc, làm cộng tác viên khoa học hoặc hợp đồng sản xuất trong thời hạn từ 01 năm đến 03 năm đối với lưu học sinh được cấp học bổng vừa tốt nghiệp ở tŕnh độ đào tạo ghi trong quyết định cử đi học ở Liên bang Nga của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            m- Lập dự trù, nhận vé, phát vé và quyết toán với Bộ Giáo dục và Đào tạo số vé máy bay về nước cho lưu học sinh được Nhà nước cấp học bổng;

             n- Định kỳ hàng năm chủ tŕ tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác của các Ban đại diện lưu học sinh; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lư và tŕnh độ tổ chức của các đơn vị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 

2- Về công tác nghiên cứu t́nh h́nh giáo dục ở Liên bang Nga

 

            Nghiên cứu và thu thập các thông tin về giáo dục - đào tạo của Nga và các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo của Nga. Trên cơ sở đó, đề xuất và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo các giải pháp phát triển nâng cao chất lượng và hiệu quả mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga (kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu áp dụng những kinh nghiệm của nền giáo dục Nga, như những vấn đề về chính sách vĩ mô: hiện đại hoá giáo dục-đào tạo, chính sách đầu tư; hệ thống giáo dục-đào tạo ngoài công lập, chính sách đối với nhà giáo, đổi mới tuyển sinh, đổi mới nội dung, chương tŕnh, phương pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân từ phổ thông đến sau đại học, hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, công tác quản lư giáo dục-đào tạo …).

 

              3- Trong quan hệ với Bộ Giáo dục và các cơ sở đào tạo của Liên bang Nga

             

              a- Góp phần trực tiếp vào việc duy tŕ và phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống có hiệu quả tốt đẹp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Liên bang Nga. Tiến hành các hoạt động đối ngoại với các cơ quan chức năng có liên quan của Bộ Giáo dục Nga. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Giáo dục Nga trong việc phân bố chỉ tiêu học bổng dành cho Việt Nam, trong bố trí nơi học, ngành nghề đào tạo đối với lưu học sinh Việt Nam, trong cung cấp thông tin và kinh nghiệm phát triển giáo dục-đào tạo;

b- Duy tŕ, phát triển mối quan hệ với các cơ sở đào tạo của Liên bang Nga;

c- Nghiên cứu đề xuất với Đại sứ quán và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc khen thưởng những tập thể và cá nhân của Liên bang Nga có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học-công nghệ cho Việt Nam.

                   Hỗ trợ các cơ sở đào tạo trong nước phát triển các mối quan hệ hợp tác trực tiếp với các cơ sở đào tạo của Liên bang Nga.