ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM     CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TẠI LB NGA                                            Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

                                                                      =====================

          Số 516-QĐ/ SQ                                    

                                                               Matxcơva, ngày 24 tháng 6 năm 2003

 <Tải file Word>

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

 

v/v : Ban hành Quy chế tổ chức quản lư và hoạt động của các đơn vị

lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga.

 

 

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

 CHXHCN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

 

-    Căn cứ Pháp lệnh của Quốc hội và Nghị định Chính phủ về Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài;

-         Căn cứ Quy chế quản lư công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài ban hành theo Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT,ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Căn cứ Quy chế về quản lư Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kư ngày 01 tháng 01 năm 2003;

-         Căn cứ t́nh h́nh, đặc điểm của địa bàn Liên bang Nga;

-   Theo đề nghị của Ông Trưởng pḥng Công tác lưu học sinh;

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành Quy chế tổ chức quản lư và hoạt động của các đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga.

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư ban hành.

Điều 3: Ông Trưởng pḥng Công tác lưu học sinh và các đơn vị lưu học sinh tại Liên bang Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                ĐẠI SỨ

Nơi nhận

- Như Điều 3 ( để thực hiện);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo(để b/c);

- Đảng uỷ nước(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);                                                            Đă kư

- Lưu VP ĐSQ, P. LHS.                      

                                                                                        Nguyễn Văn Ngạnh

 

                                                                            


ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM              CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TẠI LB NGA                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ___________                                                =====================

 

                                                                       Matxcơva, ngày 24 tháng 6 năm 2003

 

 

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC QUẢN LƯ VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁC ĐƠN VỊ LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

(Ban hành theo Quyết định số 516-QĐ/SQ , ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga ).

 

 

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

 

          Quy chế này qui định việc tổ chức quản lư, hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị lưu học sinh tại Liên bang Nga.

Pḥng Công tác lưu học sinh chịu trách nhiệm trước Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác lưu học sinh theo Quy chế Quản lư công dân Việt Nam đang được đào tạo ở ngoài nước ban hành theo Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28-06-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế về quản lư Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kư ngày 01-01-2003 và Quy chế hoạt động của Pḥng Công tác lưu học sinh Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga ban hành theo Quyết định số 516-QĐ/SQ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga kư ngày 24 tháng 6 năm 2003.

 

Điều 2: Đơn vị lưu học sinh

 

          1- Đơn vị lưu học sinh tại Liên bang Nga, dưới đây gọi tắt là đơn vị lưu học sinh, là tổ chức tự quản của toàn bộ lưu học sinh Việt Nam, kể cả lưu học sinh được cấp học bổng và lưu học sinh tự túc, bao gồm các sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, dưới đây gọi chung là cơ sở đào tạo, do Đại sứ quán Việt Nam thành lập.

         

           2- Lưu học sinh được cấp học bổng là công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở các cơ sở đào tạo của Liên bang Nga được nhận học bổng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, học bổng từ hiệp định hợp tác, thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam (hoặc cơ quan được Chính phủ Việt Nam uỷ nhiệm) với Chính phủ nước ngoài hoặc với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, hoặc cá nhân tài trợ thông qua Chính phủ Việt Nam; học bổng từ nguồn vốn địa phương, doanh nghiệp Nhà nước.

          

           3- Lưu học sinh tự túc là công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở các cơ sở đào tạo của Liên bang Nga bằng kinh phí của người học (toàn phần hoặc một phần); kinh phí của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp ngoài quốc doanh tài trợ trực tiếp cho người học, hoặc bằng nguồn kinh phí khác không qua Chính phủ Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc không thuộc kinh phí quy định tại Mục 2 Điều này.

 

4- Tuỳ theo số lượng lưu học sinh và t́nh h́nh phân bố các cơ sở nhận đào tạo, đơn vị lưu học sinh được tổ chức chủ yếu ở cấp trường hoặc liên trường, viện, học viện, dưới đây gọi là cấp cơ sở. Ở một số thành phố ngoài Matxcơva có đông lưu học sinh học tập và nghiên cứu ở nhiều cơ sở đào tạo có thể thành lập đơn vị lưu học sinh cấp thành phố.

 

5- Đơn vị lưu học sinh hoạt động theo kế hoạch, sự chỉ đạo, quản lư của Đại sứ quán và Quy chế này.

 

Điều 3: Ban Đại diện đơn vị lưu học sinh (đơn vị cấp cơ sở, đơn vị cấp thành phố).

 

         1- Mỗi đơn vị lưu học sinh cấp cơ sở có Ban đại diện đơn vị do tập thể lưu học sinh lựa chọn và trực tiếp bầu trong số những nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên có năng lực và kết quả học tập, nghiên cứu và rèn luyện tốt, có tinh thần trách nhiệm cao đối với hoạt động chung của đơn vị. Số lượng thành viên trong Ban đại diện không quá 5 người, bao gồm đơn vị trưởng, đơn vị phó và các uỷ viên. Đại sứ quán xem xét và ra quyết định công nhận Ban đại diện với nhiệm kỳ hoạt động là một năm .

những đơn vị lưu học sinh mới thành lập chưa có điều kiện tổ chức bầu cử th́ Ban đại diện đơn vị do Đại sứ quán tạm thời chỉ định. Trong thời gian từ 3 đến 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, đơn vị phải tổ chức bầu cử Ban đại diện đơn vị chính thức.

 

           2- Ban đại diện lưu học sinh cấp thành phố do Đại sứ quán chỉ định sau khi tham khảo ư kiến các Ban đại diện lưu học sinh cấp cơ sở trực thuộc dựa trên cơ sở tiêu chuẩn đối với thành viên Ban đại diện qui định tại Điểm 1 Điều này. Nhiệm kỳ của Ban đại diện cấp thành phố là 2 năm.

 

Điều 4: Nội dung hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban đại diện đơn vị lưu học sinh cấp cơ sở

 

1- Ban đại diện đơn vị lưu học sinh cấp cơ sở đứng đầu là đơn vị trưởng, là đại diện của tập thể lưu học sinh trong các quan hệ đối ngoại với lănh đạo của cơ sở đào tạo, chịu trách nhiệm trước Đại sứ quán về công tác lưu học sinh ở đơn vị ḿnh trong quản lư chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban đại diện lưu học sinh quy định tại Điểm 2 của Điều này.

 

2- Ban Đại diện đơn vị lưu học sinh cấp cơ sở có nhiệm vụ sau:

 

          a- Trực tiếp quản lư, vận động, đôn đốc, theo dơi lưu học sinh trong đơn vị thực hiện tốt Quy chế Quản lư công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28-06-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nội quy, quy định của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, luật pháp của nước sở tại và các quy chế của cơ sở đào tạo;

           b- Nắm vững t́nh h́nh tư tưởng trong lưu học sinh, nhắc nhở lưu học sinh trên cơ sở nhận thức đầy đủ trách nhiệm công dân, ḷng tự hào dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo với chất lượng và hiệu quả cao để sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu trở về phục vụ Tổ quốc; xây dựng đơn vị lưu học sinh thành tổ ấm, đoàn kết gắn bó động viên nhau trong học tập và cuộc sống;

           c- Tổ chức phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện; thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm học tập và nghiên cứu. Sau mỗi học kỳ tổ chức sơ kết công tác học tập của sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh và báo cáo kết quả điểm b́nh quân của đơn vị về Pḥng Công tác lưu học sinh Đại sứ quán. Sau mỗi năm học tổ chức b́nh bầu thi đua và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ quán khen thưởng những lưu học sinh xuất sắc;

          d- Thường xuyên và định kỳ báo cáo với Pḥng Công tác lưu học sinh những thông tin cần thiết về học tập, nghiên cứu, rèn luyện và những vấn đề khác có liên quan của lưu học sinh và nhận sự chỉ đạo trực tiếp để giải quyết; cung cấp thông tin, nhận xét lưu học sinh để Đại sứ quán có cơ sở đánh giá lưu học sinh trước khi tốt nghiệp về nước hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho làm chuyển tiếp sinh (thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ);

          đ- Thực hiện các công tác đối ngoại đối với cơ sở đào tạo và các hội đồng hương của lưu học sinh các nước đang học tại trường;

           e- Tổ chức tốt cuộc sống trong kí túc xá. Thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, sạch sẽ trật tự, bảo đảm mối quan hệ tốt với các cán bộ quản lư và nhân viên phục vụ trong kư túc xá. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ trong đơn vị và tích cực tham gia các hoạt động chung của cơ sở đào tạo thuộc thành phố và của Đại sứ quán;

          g- Xem xét và đề nghị với Đại sứ quán hoặc cơ sở đào tạo nước sở tại giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của lưu học sinh, khen thưởng những lưu học sinh xuất sắc và xử lư những lưu học sinh có sai phạm;

          h- Quản lư quỹ của đơn vị do lưu học sinh đóng góp để phục vụ các hoạt động chung. Mức đóng góp và chi tiêu do tập thể đơn vị dân chủ bàn bạc quyết định.

 

Điều 5: Nội dung hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban đại diện đơn vị lưu học sinh cấp thành phố

 

        1- Ban đại diện đơn vị lưu học sinh cấp thành phố đứng đầu là thành hội trưởng, là đại diện của tập thể lưu học sinh trong các quan hệ đối ngoại với lănh đạo của các cơ sở đào tạo trong thành phố có lưu học sinh Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Đại sứ quán về công tác lưu học sinh ở thành phố ḿnh trong quản lư chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban đại diện lưu học sinh cấp thành phố quy định tại Mục 2 Điều 5 của Quy chế này.

 

2- Ban đại diện đơn vị lưu học sinh cấp thành phố có nhiệm vụ sau:

a- Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị lưu học sinh cơ sở thuộc thành phố, phát động phong trào thi đua cấp thành phố trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nhằm nâng cao kết quả học tập, rèn luyện của từng đơn vị cơ sở và toàn thành phố, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của lưu học sinh Việt Nam đang học ở các thành phố trong Liên bang Nga;

b- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chung trong toàn thành phố;

c- Sau mỗi học kỳ tổ chức sơ kết, sau mỗi năm học tổ chức tổng kết; đề nghị Đại sứ quán xem xét khen thưởng các đơn vị cơ sở có kết quả học tập và rèn luyện tốt đồng thời thực hiện tốt công tác hữu nghị với cơ sở đào tạo của nước sở tại, đơn vị đoàn kết, có nếp sống văn hoá vui tươi, lành mạnh. Đối với cá nhân lưu học sinh th́ căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện do các đơn vị cơ sở báo cáo, xem xét gửi báo cáo về Đại sứ quán;

         d- Thực hiện công tác đối ngoại đối với thành phố và các hội đồng hương của lưu học sinh các nước đang học tập trong thành phố;

         đ- Thường xuyên liên lạc với Pḥng Công tác lưu học sinh Đại sứ quán, cung cấp chính xác, khách quan những thông tin cần thiết về học tập, rèn luyện của các đơn vị lưu học sinh thuộc thành phố và nhận sự chỉ đạo trực tiếp, giải quyết những vấn đề liên quan đến lưu học sinh trong thành phố;

e- Phối hợp với các đơn vị cơ sở lưu học sinh xem xét, đề nghị với Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo nước sở tại giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của lưu học sinh thuộc thành phố, khen thưởng những lưu học sinh xuất sắc và xử lư những lưu học sinh có sai phạm;

           g- Quản lư quỹ của đơn vị lưu học sinh thành phố do các đơn vị lưu học sinh cơ sở đóng góp để phục vụ các hoạt động chung. Mức đóng góp và chi tiêu do tập thể các đơn vị dân chủ bàn bạc quyết định.

 

                                 _______________________________