ĐSQ VIỆT NAM TẠI LB NGA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             M-10

PHÒNG CT LƯU HỌC SINH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số:               SQVN/LHS-12

         V/v LHS tốt nghiệp về nước                             Matxcơva, ngày        tháng      năm 2012

 

      <Tải File Word>

Kính gửi:   Cục Đào tạo với nước ngoài

 

Phòng Công tác LHS xin gửi về Quý Cục bản nhận xét của

Lưu học sinh: ……………………….………….……………………….………….

Đơn vị cử đi học: ……………………….………….……………………….………….

Diện đào tạo (SV, NCS/HĐ, 322, XLN): ……………………….………….

Quyết định số/ngày: ……………………….………….……………………….………….

Ngành học: ……………………….………….……………………….………….

Thời gian học: ……………………….………….

Nơi học: ……………………….………….……………………….………….

Thời gian gia hạn: ……………………….………….

Quyết định gia hạn số/ngày: ……………………….………….

Đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày: ……………………….………….

Tại Hội đồng: ……………………….………….……………………….………….

Bằng tốt nghiệp số: ……………………….………….

Đã có giấy xác nhận của trường số/ngày (nếu chưa có bằng TN): ……………………….………….

LHS đã nhận SHP đến ngày: ……………………….………….

Tiền tàu xe từ: ……………………….…………. đến Matxcơva, đề nghị Cục ĐTVNN thanh toán theo qui định hiện hành.

LHS đã nhận vé về nước, chuyến bay ngày: ……………………….………….

Trong quá trình học tại Trường, LHS đã tham gia:

-         Công tác của đơn vị:  ……………………….………….

-         Công tác đoàn thể:  ……………………….………….

-         Chấp hành nội quy, pháp luật của nước sở tại: ……………………….………….

-         Chấp hành các quy định của Đại sứ quán và pháp luật Việt Nam: ………………

 

 

                                                                    

Nơi nhận:

-          Bộ GD&ĐT;

-          Lưu Phòng CT LHS